FANDOM1st job

Shaman
TM Name
Magical Soul 0 Magical Soul
Mana Arrow 1 Mana Arrow
Cure 10 Cure
Invincible Casting 10 Invincible Casting
Mana Ring 20 Mana Ring
Bottle of Mana 20 Bottle of Mana
Aura of Mana 20 Aura of Mana
Rust 20 Rust
Mana Web 28 Mana Web
Mana Shield 30 Mana Shield
Mana Storm 35 Mana Storm
Mist of Mana 40 Mist of Mana
Arrow Rush 50 Arrow Rush
Mana Ring Booster 50 Mana Ring Booster

2nd Job

Magician
Light Dark
TM Name
Hinder Snare 41 Hinder Snare
TM Name
Light Pact 55 Light Pact
Arrow of Light 55 Arrow of Light
Catastrophe Heal 60 Catastrophe Heal
Oath of Light 70 Oath of Light
Light Shield 95 Light Shield
Basic Healing 100 Basic Healing
Light Wave 115 Light Wave
Radiant Strike 120 Radiant Strike
Heart's Grace 120 Heart's Grace
Shield of Heaven 120 Shield of Heaven
Revival 210 Revival
TM Name
Dark Pact 55 Dark Pact
Hellfire 55 Hellfire
Wicked Flame 60 Wicked Flame
Blood Testament 70 Blood Testament
Dark Distractor 80 Dark Distractor
Dark Lance 95 Dark Lance
Dark Barrier 115 Dark Barrier
Gravity Crush 125 Gravity Crush
Withering Disease 135 Withering Disease

3rd Job

For Wizard skills, check Bard Skills.

Priest Dark Lord
TM Name
Searing Light 130 Searing Light
Med. Cure 140 Med. Cure
Sacred Oath 145 Sacred Oath
Celestial Strike 150 Celestial Strike
Refreshing Dew 240 Refreshing Dew
TM Name
Staff of Agony 135 Staff of Agony
Scythe 140 Scythe
Fear 140 Fear
Dark Commando 155 Dark Commando
Ghostly Whisper 160 Ghostly Whisper
Dark Assimilation 240 Dark Assimilation